Contact Us

  • Ningxia Campus (main Campus)

  • 86-28-86631567 86638839
  • 4 Shudeli, Ningxia St., Chengdu, Sichuan, China

  • Foreign Language Campus

  • 86-28-86119698 86119628
  • 398 Bairihong Rd. W., Chengdu, Sichuan, China
IB Alumni IBAlumni

   The first IB graduates of Shude High School achieved the average score of 32.85 (3 scores higher than the global average level) ,The second IB graduates  achieved the average score of 35 (6 scores higher than the global average level) ,The third IB graduates  achieved the average score of 35 (6 scores higher than the global average level), The fourth IB graduates achieved the average score of 37.5(8 scores higher than the global average level). With the IB graduation certificate, students can directly apply for major universities around the world. In particular, excellent students can also get credit deduction and scholarship exclusively set for the IB graduates. 


 

 

Chen HRDang WK
GaRong YZYang ML
He LZLin XY
Liu DRYao YY
Wang LYang KL
Chen QLuo QQ
Dai DDHu Y
Jiang HYCheng SY
Li FSSun CL
Liu YMLiu GY
Liu ZNLuo YY
Ouyang JMWen CY
Wen WWu DH
Tang XFXu JY
Shi PDZhao D
Dong KJYue HX
Xia TYLi YY
Lin ZXLi QJ
Zhang YLi FY
Wang MYZhao CH
Lan JHe SX
Liu YTang XX
Peng ZYLin Z
Zheng QSWu JQ
                Jiang Yuan            Liu Cunhao
                  Lin Yuwei             Chen Weixi
                 An Junda            Yang Xinyue
                  Yang Ni             Qin Zining
                 Chen Xinyang           Wang Yisicheng